آبلوموف

آخرین مطالب
یک عدد دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی
شیفته‌ی رنگ‌ها،خواندن و نوشتن
مشغول به  رویابافی و خیال پردازی با قوت روزانه‌ی کلمات 
با رویای همیشگی کولی بودن،  یکولی لهستانی و یا زنی سرخ پوست