آبلوموف هستم، دخترک دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی

شیفته ی رنگ ها، سفر و نوشتن، مشغول به رویا بافتن و خیال پردازی

با رویای همیشگی کولی بودن، کولی لهستانی؛ و یا زنی سرخ پوست