چیزی بنویسید برایم.

چیزی از جنس امید و سبزینگی

تا آرام گیرد این ماهی.