نمی دانم از کی کمال طلبی همراهم بوده اما کمال طلبی تردید دارد، خستگی دارد، افسردگی دارد.
حالا درگیر انتخاب رشته ی و برنامه ریزی برای ارشد هستم، درگیر ساخت شخصیت خودم، درگیرکنار آمدن با بعضی اتفاقات،درگیر تغییر دید به دنیا و این کمال طلبی هم هست.
 با همه ی علاقه ام به نوشتن، مدتی است که نمیتوانم روی آن تمرکز کنم و اینجا خوب نمی نویسم. مدتی باید دست کشید وتنهایی کشید تا بیشتر درس بخوانم، تا بیشتر برنامه ریزی کنم. حذف نمی کنم ولی کمرنگ می شوم.
دلم تنگ می شود برای اینجا، برای خواندن شما ولطفا انرژی و مهر و دعای تان را برایم بفرستید که احتیاج دارم.
خوشحال می شوم ز تجربه های ارشد خواندنتان برایم بگویید و راهنمایی کنی. کمکم می کند.