قصه‌ی آشنایی من با کاوه گلستان به زمان انتشار کتاب«بودن با دوربین» برمی‌گردد. آدم های توی عکس های گلستان، فضای حقیقی و آشنای عکس ها و سیاه و سفید بودن عکس هایش برام جالب است.
 گلستان عکاس اجتماعی است که اولین بار با مجموعه‌ی «شهرنو» به خاطر نگاه متفاوتش معروف شد و سال ها عکاس خبری بوده و درنهایت در پروژه ی عکاسی روی مین رفت و رفت.
گلستان جایی درباره ی عکس هایش گفته: 
«من می‌خواهم صحنه‌هایی را به تو نشان دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیت تو را خدشه‌دار کند و به خطر بیندازد. می‌توانی نگاه نکنی، می‌توانی خاموش کنی، می‌توانی هویت خود را پنهان کنی، مثل قاتل‌ها، اما نمی‌توانی جلوی حقیقت را بگیری، هیچ کس نمی‌تواند.» 

مجموعه عکس شهر نو

140

133

7

 مجموعه عکس کارگران

(تصاویر) کاوه‌گلستان؛ از شهر نو تا غائله‌کردستان

(تصاویر) کاوه‌گلستان؛ از شهر نو تا غائله‌کردستان

(تصاویر) کاوه‌گلستان؛ از شهر نو تا غائله‌کردستان

مجموعه جنگ

(تصاویر) کاوه‌گلستان؛ از شهر نو تا غائله‌کردستان

(تصاویر) کاوه‌گلستان؛ از شهر نو تا غائله‌کردستان