گاهی واژه برای بیان احساس و تفکر و حال و روز گنگ اند، نمی توانند عمیق باشند. 

توی این شرایط، من به تصاویر پناه می برم؛ تصاویر را عمیق تر و روشن تر می بینم. کشف جادوی تصاویر حال خوبی به من می دهد

دوست دارم گاهی عکس های محبوبم را با شما به اشتراک بذارم و حرف بزنم.

اسمش را هم می گذارم عکس های جان دار.