نامه های دست نویس همیشه برایم مقدس بوده اند و هنوز شگفت زده ام می کنند، هرچند در طول عمرم ازین دست نامه ها زیاد نداشته ام.
اما این روزهایی که رنگ خستگی و ملال گرفته اند، بیشتر از همیشه مشتاق دریافت نامه های دست نویس و صمیمانه هستم.
شاید نامه دریافت کردم.