صبح زود انزلی پر از مه؛ بوی رطوبت و شوری و فلس ماهی؛ سرد و خالی از آدم...

ماهی ساکن و خسته از تنگ...