اگر انسانی انسان دیگری را به خاطر گناهی سرزنش کند، نمیرد تا خود به آن گناه مرتکب شود.

منسوب به امام صادق(ع)


پ.ن: چقدر شگفت انگیز و قشنگ... بهش فکر کنیم.