مقاله ای درباره ی روابط آدم ها می خواندم، تاکید زیادی روی روابط دوستانه و نقش دوستان صمیمی را مهم گفته بود.
 فکر کردم من چند تادوست دارم که میتوانم از خودم برای آن ها بگویم، چندتا دوست دارم که علاقه ام به کتاب ها و موسیقی کلاسیک و فلسفه هایم را مسخره نمی کنند،چندتا دوست دارم که از جنس خودم هستند و جواب خوبی نداشتم.
یاد چندسال پیش افتادم که چارلز با دوست صمیمی اش از فرانسه آمده بودند ایران و وقتی شنید به دوستش حسودی ام می شود، خندید و گفت: ?Don"t you have
خب توی دیکشنری ذهنم در مقابل دوست صمیمی و نزدیک جواب داده می شود: No result