هرچقدر هم تکنولوزی پیشرفته بکنه و وسایل ارتباطی تازه بیاد، جادوی نامه نوشتن اونم از نوع کاغذی یه چیز دیگه است.

برای آدم هایی که دوستشون دارید نامه بنویسید و براشون حرف بزنید. توی روزگار شلوغ و آشفته ی امروز خیلی حالشون خوب میکنه. این کار کلی مهر به وجود میاره.

و من بیشتر از همیشه دلتنگ دریافت نامه ام، نامه ی دست نویس از دوستی یا غریبه ای.