آدم هایی که بیشتر دوستت دارند و به تو نزدیک ترند، بیشتر از همه به تو ترحم میکنند و این بدترین جای قصه است.                                          
آدمی که ته دلش نازک شده،  با ترحم بدتر میشه.