در کنار همه ی چیزهایی که توی کتاب های درسی می نویسند، خطاب به همه ی دختران باید اضافه کنند:
«شاهزاده ی سوار بر اسب سفید مال قصه هاست، منتظر کسی نمان و خودت بلند شو و بجنگ برای آرزو و رویاهایت»